Политика заштите приватности

Заштита података о личностиПутем доступне веб пријаве – регистрације ученика, Министарство просвете, науке и технолошког развоја прикупља следеће податке о ученику, односно родитељу и другом законском заступнику ученика и то:

име, име једног родитеља, односно другог законског заступника, презиме, пол, држављанство, ЈМБГ, број пасоша; датум, место, општина и држава рођења; адреса, место, општина и држава становања, број телефона, е–маил адреса, податке о претходном школовању и податке о расположивој рачунарској опреми и могућностима приступа интернету.

Прикупљање, држање, обрада и коришћење наведених података о личности врши се у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18), на основу пристанка (сагласности) родитеља, односно другог законског заступника ученика, приликом попуњавања веб пријаве.

Подаци се користе у сврху регистрације ученика за полагање пријемног испита за специјализована одељења за школску 2020/2021. годину и за потребе планирања и организовања пријемног испита.

Министарство за потребе планирања и организовања пријемног испита обрађује све податке осим личних података о ученику, којима ће приступ имати искључиво установа у коју ће ученик бити распоређен, односно уписан.
Прикупљени подаци се не дају на увид, нити се могу учинити доступним трећим лицима, осим у случајевима предвиђеним законом.

Предузете су све потребне мере заштите и безбедности података од неовлашћеног приступа, незаконите обраде, губитка, уништења, промене, објављивања и сваког другог вида злоупотребе.

Лице на које се подаци односе остварује права у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Прикупљени подаци чуваће се до краја школске 2020/2021. године.

Подношењем веб пријаве родитељ, односно други законски заступник потврђује да је сагласан да податке даје без било какве присиле и заблуде, потпуно свестан сврхе и циља прикупљања и обраде истих, те да је сагласан сам да се њени/његови лични подаци користе у складу са законом којим се регулише заштита података о личности, али само у сврху и због циља због којих су дати, као и да се њени/његови лични подаци не могу достављати другим лицима без њене/његове писмене сагласности.

Сва додатна питања могу се упутити на е-маил адресу prijemni.ispiti.srednje@mpn.gov.rs